ANBI-gegevens

ANBI-gegevens Stichting Doesburg Vestingstad

AlgemeenBestuurssamenstellingDoelstellingActiviteitBeleidsstukkenBeloningsbeleidMissie, visie & strategisch beleidsplanFinanciële verantwoordingWat betekent ANBI?

Naam: Stichting Doesburg Vestingstad
RSIN of Fiscaalnummer: 856380623

Secretariaat: mr. D.J. Manné, Bergstraat 11, 6981 DA Doesburg
Contact: mr. D.J. Manné, secretaris
Telefoon: 0313 - 484712
E-mail: info@doesburgvestingstad.nl

Website: www.doesburgvestingstad.nl

Voorzitter: de heer M.E.Th.Beijer
Penningmeester: de heer H. van der Maas
Secretaris: de heer mr. D.J.Manné
Lid: de heer M.W. Hendriks
Lid: mevrouw G.B.M.M. Staring

De bevordering van stedelijk schoon als het gaat om de vestingwerken van de stad Doesburg, door zorg, realisatie, exploitatie van de inrichting en beleving ervan en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het realiseren van de inrichting van onder meer een beeldenpark op de voormalige- en huidige vestingwerken.

Uitwerking doelstellingen

Stichting Doesburg Vestingstad | Uitwerking doelstellingen

Doesburg, 20 februari 2017

In de strategienota is een aantal doelstellingen benoemd die nog uitgewerkt moeten worden.

De doelstellingen betreffen:

 • rentabiliteit
 • immateriële doelstellingen
 • verantwoordelijkheden en beperkingen
 • concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
 • waarom kunnen wij dit beter?

Rentabiliteit

Het uitgangspunt van het bestuur is dat de investeringen in de culturele activiteiten, projecten en kunstwerken in de Hoge- en Lage Linie een rendabele grondslag kennen. De investeringen dienen volledig te worden gedekt uit fondsenwerving (incl. gemeentelijke bijdrage), subsidies e.d. Hierbij kan verder ook gedacht worden aan het heffen van entreegelden.

De rentabiliteit wordt geacht te komen uit de economische versterking van de stad Doesburg door een groter aantal bezoekers die na een bezoek aan de Linies ook de stad bezoeken en uitgaven doen in de winkels, horeca en verblijfsaccomodaties (hotels, b&b’s, campings). In de cultuurnota die een dezer dagen/maanden verschijnt, wordt uitgegaan van een groei van het aantal bezoekers met ca. 200.000. De stichting wil door haar aktiviteiten daarbovenop nog 100.000 bezoekers extra realiseren.

Rentabiliteit wordt ook gemeten in een grotere bekendheid van de culturele mogelijkheden in en historische kennis over de stad Doesburg en de regionale, nationale en internationale samenwerking.

Immateriële doelstellingen

Een materieel kunstwerk is een middel, het doel is door kunst, uniciteit, natuurlijke omgeving en historische achtergrond de bezoeker een rijker leven te bieden. Door schoonheid, reflectie, kritisch vermogen te bieden en te stimuleren. Onderscheidend door middel van combinaties van deze aspecten.

Verantwoordelijkheden en beperkingen

De stichting is als opdrachtgever aan de kunstenaar mede verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering en beheer. Voordat de opdracht in voorbereiding kan worden genomen dienen de financiële middelen aanwezig te zijn. Vergunningen dienen door de kunstenaar zelf worden aangevraagd, met ondersteuning door de stichting. De kunstwerken worden geplaatst op het terrein van derden (Staatsbosbeheer en/of Natuurmonumenten). Afstemming van de keuze van het kunstwerk wordt gepresenteerd aan het College van B&W van Doesburg en (zonodig) sponsoren.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen.

Nederland is dichtbevolkt, ook is het cultuurhistorische aanbod buitengewoon groot. Onderscheiden van aanbod is een must. Daarnaast moet een mutatieve symbiose ontstaan tussen de vestingwerken en de toe te voegen kunst/cultuur. Door regelmatig nieuwe objecten toe te voegen, wordt telkenmale een bezoek”vonk” aan de maatschappij overgedragen, leidend tot herhaalbezoek aan de Linies en daarmee Doesburg. De kunstwerken zijn uiteraard uniek, alleen te zien in Doesburg, hebben een zogenaamde “Wow”-factor, verbazing oproepend. Marktonderzoek zal de uniciteit van de inrichting van de vestingwerken moeten onderbouwen.

Waarom kunnen wij dit beter?

De stichting bindt de historische en culturele kennis samen in de uitwerking van haar doelstelling. Dit doet zij door een betrokkenheid vanuit de inwoners van de stad Doesburg en het bundelen van krachten, zodanig dat een optimaal resultaat wordt behaald. Het gemeentebestuur van Doesburg zal hiervoor ondersteuning bieden.

Download Stichting Doesburg Vestingstad | Uitwerking doelstellingen als document

Het accentueren van het stedelijk en landschoon, onder meer door realisatie, voorlichting en educatie mede gericht op alle inwoners van Doesburg.

Dit kan worden gerealiseerd door voorlichting, schoolprojecten, cursussen aan alle leeftijdsgroepen.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Kunst en Cultuur geven kracht aan de samenleving en zijn van groot belang voor de identiteit van stad en regio. De aanwezigheid van een sterke creatieve sector heeft een positieve invloed op de economie en vitalisering van het leefklimaat.

Doesburg, 14 november 2016 | Missie, visie en strategisch beleidsplan

De contouren en leidraad van de inrichting van de vestingwerken en directe omgeving staan beschreven in het in 2014 uitgebrachte nota/boek “Beleef de Linies van Doesburg”.

Rol van de Stichting Doesburg Vestingstad:

Vanuit onze passie voor cultureel erfgoed met name 'De Linies van Doesburg' en landschapskunst ontwikkelen wij actief initiatieven om kunst op de Linies te bevorderen en deze blijvend onder de aandacht te brengen. We willen op deze manier een bijzondere functie binnen de gemeente Doesburg benutten om een zo breed mogelijk publiek te betrekken bij hedendaagse landschapskunst.

Hiermee willen wij bijdragen aan het collectieve besef hoe belangrijk het cultureel erfgoed van Menno van Coehoorn is. Daarom willen wij een samenleving stimuleren waarin cultuur, kunst , makers ervan en als vanzelfsprekend essentiële onderdelen, worden gewaardeerd en onder de aandacht worden gebracht.

De stichting beoogt met haar activiteiten en diensten om een cultuurhistorisch gebied en kunst bij elkaar te brengen en een breed publiek hiervoor te interesseren. De stichting bedient met een groot deel van haar activiteiten een lokaal en regionaal publiek, maar streeft in haar programmering een nationale en internationale uitstraling na. Wij slaan bruggen tussen onderwijs, bedrijven, natuur- en cultuurorganisaties. Dit alles in samenwerking met de gemeente Doesburg.

Missie:

 • Hanzestad Doesburg als vestingstad, met name door de Hoge- en Lage Linie zichtbaar te maken, nationaal en internationaal een grotere bekendheid geven. Wat is ons bestaansrecht, mission statement/identiteit van de stichting, wat willen wij uitdragen, wie zijn wij en wat willen wij bereiken. Wat is ons ultieme hoofddoel.
 • Primaire functie: In welke fundamentele behoeftes wordt door ons voorzien.
 • Werkterrein: Wij doen dit door het beleefbaar maken en vergroten van een verantwoorde toegankelijkheid van de Linies (Hoge en Lage Linies) rondom de stad Doesburg.
 • Bestaansrecht: in deze gebieden de natuurwaarden te (laten) behouden en de cultuur en cultuurhistorie beter tot haar recht te laten komen.
 • Middelen: onderscheidende objecten van kunst aan laten brengen die door hun uniciteit een bijzondere uitstraling zullen verzorgen.
 • Betekenis: hiermee de stad Doesburg zodanig aantrekkelijk maken voor een breed publiek zowel jongeren als ouderen, alsmede de toeristenstroom vergroten teneinde de lokale economie een blijvende impuls te geven. Een en ander in het belang van de inwoners van Doesburg.
 • Laboratoriumfunctie: betekent ruimte bieden voor onderzoek en experiment (tijdelijke kunstwerken). Als uitgangspunt voor de programmering en de manier waarop de stichting in de toekomst projecten en opdrachten vorm geeft, zal zij ruimte aanbieden voor experiment, onderzoek en verdieping. Zij schept voorwaarden en daagt kunstenaars actief uit en aangezien zij een publieksfunctie heeft staat het experiment nooit op zich maar altijd in relatie tot presentatie aan het publiek.

Visie :

 • Wij hebben de wens om de Hanzestad Doesburg als vestingstad in binnen- en buitenland op de kaart te zetten met die specifieke activiteiten die voor een brede doelgroep interessant zijn. De betekenis die de stichting zal realiseren moet een blijvende meerwaarde materieel -en immaterieel, opleveren met als oogmerk inrichting van de vestingwerken als een monument voor de toekomst.
 • Ontwikkeling; wat is essentieel?
 • Bezoekers: elke bezoeker voelt zich eigenaar van de Linies en heeft de ambitie om terug te keren.
 • Ambities:
 • Nationaal en internationaal erkende autoriteit op het gebied van de Hoge en Lage Linies;
  Vergroten historische kennis over de vestingstad Doesburg bij inwoners van Doesburg en omstreken alsmede een breed publiek waarbij ook aandacht aan educatieve aspecten met name voor de Doesburgse jongeren, zal worden gegeven;
 • Mensen in staat stellen te genieten van de historische context van de vestingstad Doesburg en omliggend landschap. Hiertoe moeten de diverse doelgroepen zich verbinden voor de herontwikkeling van de Linies;
 • Herstellen van de oorspronkelijke landschappelijke structuur zoals door Menno van Coehoorn ontworpen;
 • Zorgdragen voor meer vormen van recreatie voor jong en oud, verbeteren van wandelroutes, aanbrengen educatieve voorzieningen, rekening houdend met de aldaar aanwezige planten en dieren;
 • Toekomst:
 • Aanbrengen en (laten) beheren van een breed scala van culturele voorzieningen van hoogwaardig kwalitatief niveau, passend in de sfeer van LandArt. Het instellen van commissies met specifieke competenties, aansluitend bij de doelstelling, die voor de uitwerking van de gekozen doelstellingen zullen worden aangesteld.
 • Verbeteren van de verbinding tussen de stad en de Linies;
 • Samenwerking met de gemeente Doesburg, eigenaren en gebruikers van de Hoge- en Lage Linie, ondernemers, culturele organisaties en inwoners;
 • Blijvende economische versterking van het Doesburgse bedrijfsleven, winkels, horeca en verblijfslocaties.
 • De vestingwerken Doesburg op de Werelderfgoedlijst van de Unesco laten plaatsen.

Strategische beleidsplan:

 • Voor de komende periode heeft de stichting een aantal doelstellingen geformuleerd waarop de stichting het kunstklimaat van de Linies van Doesburg gaat starten en bevorderen:
 • Publieksparticipatie; het bereiken van een zo groot mogelijk en breed publiek in de vorm van publieksbegeleiding, wandelingen op de Linies enz.;
 • Kunstbeleid; het bevorderen van de kwaliteit van het kunst- en cultuuraanbod op de Doesburgse Linies, het versterken van een goed kunst- en cultuurklimaat door interessante, toonaangevende en hedendaagse LandArt-kunstenaars aan te trekken voor permanente landschapskunst;
 • Kunsteducatie; methodieken ontwikkelen voor structureel kunst-, natuur- en cultuuraanbod voor P.O., V.O. onderwijs en andere kinderen en jongeren;
 • Communicatie strategie; het vergroten van de zichtbaarheid van de economische waarde van de Doesburgse linies voor iedereen, inclusief bedrijven en culturele instellingen

Hoe gaan we onze resultaten bereiken?

Marktpositie/veroveren marktaandeel op basis van een totaalplan: inrichting en zichtbaar maken van de vestingwerken onder meer door kunst in de meest ruime zin van het woord aan te laten brengen binnen de kaders van het daarvoor opgesteld plan. Opzet is om de belevingswaarde van de vestingwerken te verhogen.

Welke manieren gaan we onze doelen realiseren:

De stichting geeft uitvoering aan het plan “Beleef de Linies van Doesburg”. Voor de daaruit voortvloeiende activiteiten zullen de benodigde gelden worden aangetrokken.
Welke stappen: van belang is dat er een overall-plan aanwezig is waarmee sponsoren (subsidiënten en zgn. Goede Doelen) kunnen worden benaderd.

Winstgevendheid, kosten/batenverhouding?

Toegevoegde waarde: uniciteit

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:

consolideren en ontwikkelen binnen de doelstelling alsmede creëren van maatschappelijk draagvlak en in het bijzonder bij de Doesburgse bevolking en politiek.

Continuïteit:

handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de inrichting van de vestingwerken alsmede de inrichting van de vestingwerken zodanig optimaliseren dat deze een blijvende aantrekkingskracht zullen verkrijgen teneinde onze beoogde doelen te realiseren.

Genereren van publiciteit: communicatieplan..

Hoe gaan wij dit uitdragen: Informeren van lokale bevolking en creëren van een draagvlak waar door meer begrip voor en acceptatie van kunst/LandArt een feit zal zijn.

Het voornemen met dit plan is om overheidsinstanties/bedrijfsleven te betrekken en te interesseren (Ministerie van EZ, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, Cultureel Erfgoed, Vereniging van Vestingsteden Menno van Coehoorn, gemeente Doesburg, Europese Commissie e.d.) om te inventariseren wat (on)mogelijkheden zijn. Dit onder meer door gebruik te maken van mondiale bekendheid van kunstenaars als Andy Goldworthy.

Organisatie

 • Stichting Doesburg Vestingstad kent een bestuur;
 • Het bestuur wordt ondersteund door een kerngroep waarin een aantal betrokkenen/ deskundigen zitten die de verschillende aspecten binnen de stichting verder kunnen brengen, voorbereiden en uitvoeren via werkgroepen;
 • Het bestuur onderhoudt frequent contact met het college van B&W en ondersteunende ambtenaren (er is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente aanwezig).

Samenwerking (lokale overheden/eigenaresse en omliggende gemeenten); dit onderdeel samen met de gemeente Doesburg uit te werken.

Toeristische versterking

Door toevoeging van culturele mogelijkheden op de Hoge en Lage Linie, de verblijfsduur van toeristen verlengen (niet één dag, maar meerdere dagen) – goed voor (omliggende) hotels, campings en B&B’s, in het belang van de lokale economie. Een ander in een groter verband trekken zoals intergemeentelijke / landelijke samenwerking. Hierbij aansluiten bij het toeristisch produkt en marketingplan van de gemeente Doesburg

Doelstellingen:

 • rentabiliteit
 • immateriële doelstellingen
 • verantwoordelijkheden en beperkingen
 • concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
 • waarom kunnen wij dit beter?

Uitvoering:

 • activiteitenplan
 • termijnen vaststellen
 • marktverkenning om uniciteit te realiseren, vergelijkend onderzoek (laten) uitvoeren
 • visie over inrichting vestingwerken uitwerken met name dat wat nodig is voor kunst op De Linies/vestingwerken.
 • visie over culturele aanvullingen vestingwerken door (LandArt)-kunstenaars

Acties:

De stichting creëert kansen en pakt de kansen dat als de gelegenheid zich voordoet om kunstwerken passend binnen de sfeer en kwaliteit van LandArt worden aangeboden te (laten) plaatsen op de Hoge (tijdelijk) en Lage Linie (tijdelijk of structureel).

Download Stichting Doesburg Vestingstad | Missie, visie en strategisch beleidsplan als document

Download ANBI-gegevens als document